Świadczenie postojowe – co należy o nim wiedzieć

Świadczenie postojowe jest specjalną formą wsparcia dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, przysługującym im z powodu przestoju w działalności spowodowanym epidemią COVID-19.

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, które na skutek COVID-19 miały przestój w prowadzeniu działalności lub otrzymały mniejsze zamówienia od zleceniodawców, z którymi zawarły umowę cywilnoprawną. Kluczową kwestią jest jednak to, aby osoby te nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Aby skorzystać ze świadczenia postojowego, oprócz kryteriów formalnych, należy spełnić jeszcze kilka warunków. O jego przyznanie może ubiegać się osoba, która rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, a jej przychód uzyskany w miesiącu złożenia wniosku był co najmniej 15% niższy niż we wcześniejszym miesiącu. Wymóg ten nie dotyczy osób prowadzących pozarolnicza działalność, do której zastosowanie mają przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym, karcie podatkowej oraz korzystających ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie przepisów szczególnych.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych muszą spełnić nieco prostsze kryteria, aby otrzymać świadczenie postojowe. Wystarczy, że umowa została zwarta przed dniem 1 kwietnia, a przychód uzyskany na jej postawie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS.

Wysokość świadczenia postojowego

Podstawowa wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 zł. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność na podstawie karty podatkowej, rozliczające się na według przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub korzystające ze zwolnienia z podatku VAT na postawie szczególnych regulacji. Im przysługuje świadczenie postojowe w wysokości tylko 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł, ponieważ niemożliwa jest weryfikacja osiąganych przez nich przychodów.

Jak złożyć wniosek?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek osobiście. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Wniosek należy złożyć do ZUS-u najpóźniej 3 miesiące od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS powinien wypłacić postojowe niezwłocznie po zapoznaniu się z okolicznościami niezbędnymi do jego przyznania. Świadczenie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, więc w razie odmowy, można się od niej odwołać. Przedsiębiorcy i osoby pracujące na postawie umów cywilnoprawnych mogą skorzystać z tej formy pomocy trzykrotnie. Kolejna wypłata, może nastąpić dopiero w miesiącu następnym po miesiącu, w którym wcześniej wypłacono środki. Aby po raz kolejny uzyskać świadczenie, wystarczy złożyć uproszczony wniosek, w którym zawarte jest oświadczenie o tym, iż sytuacja nie poprawiła się w stosunku do miesiąca poprzedniego lub uległa jedynie niewielkiej zmianie.

Przedsiębiorca korzystający ze świadczenia postojowego może ubiegać się także o inne formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, czyli np. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą pożyczki z Urzędu Pracy czy, zwolnienie ze składek ZUS.

Poprzedni artykułSamodzielna nauka języka angielskiego – zalety i wady
Następny artykułNowe początki. Jak skutecznie uruchomić przedsięwzięcie biznesowe?